ДДС адвокат

Основна функция на Националната агенция по приходите / НАП/ е да вади пари от „джоба” ни и да ги слага в „ този” на държавата. Тя се осъществява от орган по приходите по ред, начин и въз основа на информация / за задължените лица / регламентирани, както в Данъчно- осигурителен процесуален кодекс / ДОПК /, така и в другите данъчни законови и подзаконови нормативни актове.

Цел на този уеб сайт е да запознае потребителя си с правомощията и информацията с които разполага органа по приходите по ДОПК. ”Правила” и „практики” на последния при извършване на данъчно-осигурителен контрол/ данъчни проверки и ревизии/ и услугите, които предлагам във връзка с това.

Има и друга информация,която е полезно да се знае. Убеден съм,че преди да се” действа” трябва да се мисли,а преди да се мисли трябва да се чете.

Благодаря за посещението! Ако прецените,че мога да Ви бъда полезен - свържете с мен.

Тук е мястото да благодаря и на екипа  на DREAMmedia Creative Studio - гр.Враца за  работата, която свършиха при изработката на този уеб сайт.

 

С поздрави:  Веселин  Русинов

Веселин Русенов Русинов

От 1994 г. до 1998 г.  -  юрисконсулт в структурите на НАП/ ДС „Средец”  и  „ОУИ” – София (сега Дирекция „Обжалване и Данъчно-осигурителна практика”- София).

От 1999 г.  - адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, личен № 1800242810.

Правна защита и съдействие

правна защита и съдействие

Изготвяне на възражения срещу Ревизионен доклад

по реда на чл. 114 ,ал.5 от ДОПК и обжалване на Ревизионeн акт по реда на чл.152,ал.1 от ДОПК/ административен ред/ и при необходимост и по реда на чл. 156,ал.1 от ДОПК /пред съответния административен съд/ и осъществяване на процесуално представителство по развилите се съдебни производства във връзка с това.

правна защита и съдействие

Съдействие на ревизирания субект при изготвяне на писмени обяснения

от по реда на чл.56,ал.1 от ДОПК,както и на декларация по реда на чл.124,ал.3 от ДОПК.

правна защита и съдействие

Съдействие на физически и юридически лица при изготвяне на писмени обяснения

по реда на чл.45,ал.,ал.1 и 3 от ДОПК / насрещна проверка/.

правна защита и съдействие

Обжалване на незаконосъобразни действия на органите по приходите

при извършване на фискален контрол върху движение на стоки с висок фискален риск по реда на чл.127ж във връзка с чл. 41 и двата от ДОПК.

правна защита и съдействие

Защита правата на физ. и юридически лица по адм. и съдебен ред

когато частен съдебен изпълнител пристъпи към събиране на техни задължения по ЗДДФЛ,ЗДДС и ЗКПО в рамките на образувани срещу тях производства по реда на чл. 426,ал.1 от ГПК., както и осъществяване на процесуално представителство в развили се съдебни производства във връзка с това

правна защита и съдействие

Обжалване по адм. и съдебен ред на предварително обезпечаване на вземания

(предварителни обезпечителни мерки) наложени от публичен изпълнител на основание и по реда на чл. 121,ал.1 и 2 от ДОПК,както и осъществяване на процесуално представителство по развили се съдебни производства във връзка с това.

правна защита и съдействие

Обжалване по адм. и съдебен ред на предварително обезпечаване

при фискален контрол наложено от публичен изпълнител на основание и по реда на чл. 121 а от ДОПК,както и осъществяване на процесуално представителство в развили се съдебни производства във връзка с това.

правна защита и съдействие

Обжалване по административен и съдебен ред на постановление

за налагане на обезпечителни мерки от публичен изпълнител по реда на чл. 195,ал.3 от ДОПК, както и осъществяване на процесуално представителство по развили се съдебни производства във връзка с това.

правна защита и съдействие

Защита правата на физически и юридически лица по административен и съдебен ред

срещу незаконосъобразни действия предприети от органа по приходите за обезпечаване на доказателства при извършване на проверка или ревизия.

правна защита и съдействие

Обжалване на Актове и откази за регистрация или дерегистрация

на физически и юридически лица по реда на чл. 83,ал.ал.4,5 от ДОПК и осъществяване на процесуално представителство в развили се съдебни производства във връзка с това.

правна защита и съдействие

Съдействие при решаване на данъчни казуси

(включително и във връзка с предстоящи , висящи и бъдещи ревизионни производства, данъчни проверки и ревизии), чрез изготвяне на становище за тяхното законосъобразно решаване.

правна защита и съдействие

Защита правата на физически и лица за обезщетение за вреди

причинени им от незаконни актове,действия и бездействия на орган по приходите и публичен изпълнители при или по повод изпълнение на дейностите им.

правна защита и съдействие

Защита правата на физически лица в развили се досъдебни и съдебни производства

във връзка с повдигнати обвинения по чл.чл, 255,255а,255б и 256 от Наказателния кодекс,чрез осъществявано на процесуално представителство .

правна защита и съдействие

Обжалване на Наказателни постановления

издадени във връзка с административно- наказателните разпоредби предвидени в данъчните законови и подзаконови нормативни актове.Осъществяване на процесуално представителство в развилите се съдебни производства във връзка с това.

правна защита и съдействие

Обжалване на Индивидуални административни актове

(Наказателни постановления, Заповеди и др.) издадени въз основа на съответния законов или подзаконов нормативен акт Осъществяване на процесуално представителство в развилите се съдебни производства във връзка с това..