Данъчно-осигурителен контрол

Органът по приходите осъществява данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки.