Добив и продажба на Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Momoeci, Dash (криптовалути) - данъчно третиране по ЗДДС

В изложението по- долу за краткост използвам само „bitcoin”,но всъщност следва да се разбира,че неговото третиране по ЗДДС е в сила и по отношение на останалите криптовалути.

1. „Доколкото „добивните“ дейности на bitcoin може да бъдат определяни като дейности, свързани с обработка на данни или предоставяне на информация, следва да се прецени дали е налице доставка на услуга по смисъла на ЗДДС. Ако съществува пряка връзка между доставената услуга – извършена изчислителна работа и получената насрещна престация под формата на платежни единици bitcoin в рамките на правоотношение между доставчик и получател, „добивните“ дейности на bitcoin биха могли да се определят като доставка на услуга. Предвид обстоятелството, че доставката на тази услуга не попада в обхвата на глава четвърта "Освободени доставки и придобивания" от ЗДДС, би била налице облагаема доставка, съгласно  разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната.При условие, че не е налице пряка връзка между предоставените услуги и полученото заплащане и между доставчика и получателя не съществува правоотношениe, в рамките на което се разменят реципрочни престации, „добивните“ дейности на bitcoin биха били извън обхвата на ДДС“.


2. По отношение на данъчното облагане на продажбите на bitcoin следва да се приложи  разпоредбата на чл.46, ал1, т.3 от ЗДДС, съгласно която освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти. Тъй като биткойн материализира право на определена парична сума, тя попада в обхвата на понятието „други прехвърляеми интрументи“. В този смисъл е произнасянето на Консултативния комитет по ДДС, създаден на основание  чл.398 от Директива 2006/112/ЕО. При обсъждане на данъчното третиране на доставките, свързани с bitcoin на своята  101–а сесия от 20.10.2014г., Комитетът единодушно е изразил становище, че за целите на ДДС  bitcoin се разглежда като освободена доставка по чл.15(1)(г) от Директива 2006/112/ЕО, като това освобождаване по-специално трябва да се прилага за услуги, свързани с уреждането на сделки в bitcoin, предоставени от доставчици на цифров портфейл, както и услуги, свързани с обмен на bitcoin, предоставени от онлайн платформи за обмен.

 

3. Според регламентираните в чл. 69 от ЗДДС общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки. Предвид ал. 1, т. 1 от разпоредбата, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето стоки и услуги и използването им за извършваните от същото лице доставки, за които начислява данък (облагаеми доставки).

 

4. Що се касае до ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, същите са регламентирани с чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.На основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.Тъй като, добивът на bitcoin и търговията с него са освободени доставки  за данъчно задължените лица не е налице право на приспадане на данъчен кредит нито във връзка със закупуване на компютрите със специален софтуер за добив на криптовалута / въпреки,че при техния внос са платени мита  и ДДС/ ,нито във връзка с платената електроенергия  консумирана в процеса на копоене.Основание това да е така е разпоредбата на чл. 70,ал.1,т.1 от ЗДДС.


5. На основание чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон..Съгласно чл.96,ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;2. доставки на финансови услуги по чл. 46;3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47..

6. По силата на чл.96, ал.3 от ЗДДС в облагаемия оборот не се включват доставките на финансови услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето. За целите на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС при определяне на основната дейност на лицето следва да се имат предвид фактори като: нетния размер на приходите, относителния дял на използваните дълготрайни активи, дела на заетите лица в дейността. Като водещ критерий може да бъде определен размерът на приходите за период не по-дълъг от последните дванадесет последователни месеца преди текущия месец. В случай обаче, че за лицето формирането на този преобладаващ процент от приходите има инцидентен, случаен, нерегулярен характер, основната дейност може да  се определя съобразно останалите критерии, преценени съвкупно.

7.Доколкото сделките с bitcoin , са предмет на освободена доставка и сделките са основна дейност на данъчно задълженото лице, следва да се приеме, че продажбите на биткойни ,като освободени доставки по чл.46 от ЗДДС формират облагаем оборот за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.стига да са извършенини на територията на страната.