Извършване на проверка

Проверката е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство. При извършване на проверка се прилага съответно чл. 116 от ДОПК.

С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски.

С проверка не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице. 

Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане.

Правилата по чл. 8 от ДОПК не се прилагат, когато е налице възлагане от изпълнителния директор или упълномощено от него лице.

За резултата от проверката се съставя протокол, когато в закон не е предвиден актът, с който проверката трябва да завърши. 

Когато в закон не е предвидено друго, срокът за извършване на проверките не може да бъде по-дълъг от 6 месеца от датата на първото процесуално действие, което се удостоверява с протокол или връчено искане по чл. 37, ал. 3. Ако 6-месечният срок се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до 6 месеца с резолюция на органа, възложил проверката. Когато за резултатите от проверката се съставя протокол, същият се предоставя на лицето в 7-дневен срок от извършването ѝ.