Извършване на ревизия

 1. Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.За определяне на данъчната основа за облагане се извършват два вида ревизии по общия ред на чл. 117 от ДОПК и по особенния ред на чл. 122 и сл. от ДОПК.Извършват  се ревизии при несъстоятелност и правоприемство.Всичките те започват с издаване на заповед за възлагане на ревизия от компетентен орган,която се връчва на ревизираното лице. 
 2. Срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане.Ако този срок  се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до два месеца със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията.При определени случай по реда предвиден от ДОПК ревизията може да продължи общо до не повече от три години със заповед на Изпълнителния директор на НАП.
 3. Ревизията може да бъде спряна по искане на ревизираното лице по начин и за срок предвиден в ДОПК. Ревизията може да бъде спряна и от органа по приходите в случайте  и по реда предвиден с разпоредбата на чл. 34,ал.,ал.1  от ДОПК. Съгласно разпоредбата на ал.2 от същия член ,когато в хода на производството се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството, то се спира, а материалите се изпращат на съответната окръжна прокуратура,а за гр. София на Софийска градска прокуратура. След приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на органите по приходите за продължаване на спряното производство
 4. При започнала ревизия  органът по приходите може да извърши насрещна проверка за установяване на отделни факти и обстоятелства, свързани с лице, което не е страна в съответното производство. С нея не се установяват задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице,но е от съществено значение за резултата от ревизионното производство./ особенно за тези по ЗДДС/. Екземпляр от протокола се връчва на ревизираното лице заедно с ревизионния доклад.
 5. По искане на органа по приходите ревизираното, съответно проверяваното лице, както и лицата, които го представляват, са длъжни да дадат писмени обяснения относно фактите и обстоятелствата от значение за съответното производство. Органът по приходите предупреждава писмено лицето за последиците от неизпълнението на това задължение, както и че може да бъде призовано пред съда при условията на чл. 176 от Гражданския процесуален кодекс. В случай че изисканите по реда  писмени обяснения не бъдат представени в определения срок, органът по приходите може да приеме за доказани, съответно недоказани, фактите и обстоятелствата, за които не са дадени писмени обяснения./ арг. чл. 56,ал.1 и 2 от ДОПК/,а съща така на налага и административно-наказателни санкции.
 6. В хода на ревизията / дори при нейното започване с връчване на заповед за възлагане- което е обичайна практика на органа по приходите / или при издаване на ревизионния акт органът по приходите може да поиска мотивирано от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни/ обикновено обезпечителните мерки започват със запор върху банковите сметки на ревизираното лице/,което в повечето случай затруднява дейността му.
 7. Обезпечителните мерки се налагат от публичния изпълнител с издаване на постановление,което може да бъда обжалвано по административен и съдебен ред по начин и в срокове предвидени в ДОПК. Когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от съответния публичния изпълнител,което в повечето случай се прави тъй,като доста често срока за извършване на ревизията стига до 5 месеца. 
 8. Ако след връчване на заповед за възлагане на ревизи и в резултат на нея са установени данъчни задължения и ревизираното лице извърши:” безвъзмездни сделки със свой имуществени права и възмездни сделки с имуществени права, при които даденото значително надхвърля по стойност полученото, непарични вноски на имуществени права на длъжника, сделки или действия с намерение да се увредят публичните взискатели, погасяване на парични задължения чрез прехвърляне на собственост, ако връщането би довело до увеличаване на сумата, която публичните взискатели биха получили при разпределение на осребреното имущество на длъжника и сделки, извършени във вреда на публичните взискатели, по които страна е свързано с ревизираното лице” то тези сделки могат да бъдат обявени за недействителни от органа по приходите  по предвидения от ГПК ред..
 9. В срок от 14 дни, считано от момента на изтичане срока на ревизията, органите по приходите издават Ревизионен доклад в който правят предложение за установяване на констатираните  данъчни задължения по вид и размер. В тридневен срок от изготвянето на ревизионния доклад органите, извършили ревизията, уведомяват писмено органа, който я е възложил. Ревизионния доклад може да бъде обжалван по административен ред с възражение в 14 дневен срок от получаването му. Ревизията завършва с Ревизионен акт, с който се установяват изменят,прихващат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, възстановяват резултати за данъчен период, подлежащи на възстановяване, когато това е предвидено в закон и  възстановяват недължимо платени или събрани суми. Той  се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражени срещу Ревизионния доклад.. Когато установяването на задължения или отговорности в конкретното производство е недопустимо, производството се прекратява със заповед.Ревизиония акт може да бъде обжалван по административен и / ако се наложи/ по съдебен ред в предвидените от ДОПК ред и срок.
 10. В хода на ревизионното производство органа по приходите има право да установява административни нарушения и налага административни наказания на ревизираното лице. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
 11. В хода на ревизията органа по приходите събира информация за ревизираното лице, по реда на чл. 12 от ДОПК, чрез извършване на „насрещни проверки”/вкл. и по реда на раздел четвърти и пети и седми от ДОПК/ ,анализ на данъчно и осигурителна информация за ревизираното лице по смисъла на чл.72-чл.74 от ДОПК,чрез анализ на досието на ревизираното лице по смисъла на чл.79,ал.1 от ДОПК  и др.