Какво представлява дейността добив на криптовалута - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Momoeci, Dash и др.

В изложението по- долу за краткост използвам само „bitcoin”,но всъщност следва да се разбира,че същото важи в  и по отношение на останалите криптовалути.

Дейността, представляваща добив на криптовалута, е изяснено, че т.нар. миньори (лица, извършващи дейност по добив (копаене) на криптовалута) работят анонимно и на доброволна основа. За всеки валидиран „блок“ с трансакции системата генерира автоматично криптовалута (т.нар. награда), чийто размер е динамична величина и зависи от наличното количество на съответната криптовалута. За всяка проверена/валидирана трансакция в конкретния случай също се генерира определено количество криптовалута (т.нар. такса превод), чийто размер не е определен автоматично от системата, а от конкретния наредител на трансакцията, като наредителят не е известен на участниците в тази дейност и същият няма предварителна обвързаност с нито един от тях. Така генерираният общ обем криптовалута (награда и такса) се разпределя между всички участници, извършващи дейност по добив (копаене) на криптовалута в конкретния момент.Криптовалутите се характеризират  както с големия си брой видове,така и с цената си в т.н.” фиатни пари „- долари,евро и др. Виртуалната валута „bitcoin“  може не само да се добива / копае/,но и  да се купува в платформа за обмен, като се използва конвенционална валута,/ т.н. фиатни пари, след което се превежда в персонализирана сметка за „bitcoin” , наричана „цифров портфейл“. Като използват този портфейл потребителите могат да изпращат  онлайн на всеки, „bitcoin” , който е готов да ги приеме или да ги конвертират обратно в конвенционални валути. Освен това виртуалната валута „bitcoin“ може да се използва като средство за заплащане на стоки и услуги. В резюме на Европейският банков орган (ЕБО) - EBA/WRG/2013/01 от 12 декември 2013 г. изрично е посочено, че се извършва „оценка на всички спорни въпроси, свързани с виртуалните валути, с цел да се установи дали те могат и следва да бъдат регламентирани и надзиравани. Според ЕБО виртуалната валута е вид нерегламентирани цифрови пари, които не се издават и гарантират от централна банка.


ЗАБЕЛЕЖКА: по смисъла на Закон за мерки срещу изпиране : "Виртуални валути" са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път. "Доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги" е физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което предоставя услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути.