На физически лица

При извършването на проверки и ревизии на физически лица органите по приходите изследват всички факти и обстоятелства, имащи отношение към данъчните и осигурителни задължения на задължените лица, включително ,факти и обстоятелства свързани с доходи от хазарт,получени заеми/ от физически , юридически лица и кредитна институция/ и др.

В тази връзка се извършат комплекс от действия в следната последователност:

  • Установяване статута на лицето – местно или чуждестранно физическо лице. Решаването на този въпрос е от изключителна важност за хода на производството. При изследването следва да се има предвид съответния фиш от Наръчника по ЗДДФЛ.
  • Установяване на всички източници на доходи (облагаеми и необлагаеми) на лицето, както и на обстоятелствата, въз основа на които то подлежи на осигуряване по реда на КСО и ЗЗО. При изследването следва да се имат предвид съответните фишове от Наръчника по ЗДДФЛ, Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Наръчника по определяне на приложимото законодателство и др..
  1. Установяване на заеми и други специфични източници на финансиране.
  2. Установяване на имущественото състояние на лицето и направените от него разходи.
  3. Изискване от лицето на данни за разполагаема сума на паричните средства в брой към началото и края на данъчните периоди, попадащи в обхвата на контролните действия,  както и за обичайния размер на извършваните от него разходи за издръжка и живот.
  4. Извършване на съпоставка на декларираните и/или получени от лицето доходи и източници на финансиране с притежаваното имущество и направените от него разходи за съответния годишен период.
  5. В случаите на установено несъответствие между декларираните и/или придобити от проверяваното лице доходи и неговото имуществено и финансово състояние и направените разходи, от лицето се изискват данни за източниците на средствата, послужили за финансиране на несъответствието. В случай, че несъответствието не бъде преодоляно, по повод предоставените от лицето писмени обяснения и другите събрани в хода на производството доказателства, определянето на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски се извършва с ревизия и издаване на ревизионен акт.
  6. Прилагането на чл. 122 от ДОПК следва да се ограничи единствено в случаите, в които е налице очевидно, явно и съществено превишаване на имуществото на задълженото лице над декларираните доходи, като превишението следва да бъде установявано в годишен аспект.

 

Във връзка с извършването на горните действия, органите по приходите могат да извършват паралелни производства  на:

  • членове на домакинството на проверяваното лице, роднини и др.;
  • търговските дружества, в които лицето е съдружник или акционер.

 

Обхватът на проверката не е обвързан с преклузивния срок по чл. 109, ал. 1 от ДОПК, поради което проверки могат да се извършват и за периоди извън този срок, когато това е необходимо за установяване на факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане. Това важи и за случаите, когато в хода на ревизията следва да се установят факти и обстоятелства, извън нейния обхват и съответно извън установения от чл. 109, ал. 1 от ДОПК преклузивен срок.

При извършване на проверка или ревизия на физическо лице, за периодите в които има сключен граждански брак, се извършва съпоставка на притежаваните имущества и направените разходи с декларираните и/или получени доходи и при двамата съпрузи. Производствата се възлагат на едни и същи органи по приходите.