Наредба № н-9 от 7 август 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.72 от 14 Август 2020г.

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за вписване в публичния регистър по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Чл. 2. (1) Вписването в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, се извършва от Националната агенция за приходите преди започване на дейността.

(2) За вписването в регистъра физическите лица, включително едноличните търговци, юридическите лица или другите правни образувания подават по електронен път заявление, подписано с квалифициран електронен подпис, по образец съгласно приложение № 1, което съдържа:

1. наименование на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание/имена на физическото лице;

2. седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице или другото правно образувание/постоянен адрес на физическото лице;

3. адрес за кореспонденция на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание, съответно настоящ адрес на физическото лице;

4. електронен адрес за кореспонденция;

5. лица, представляващи едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание, вписани в Агенцията по вписванията;

6. лице за контакти с посочена длъжност, телефон и електронен адрес за кореспонденция;

7. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно ЕИК по БУЛСТАТ или служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите на едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание, съответно ЕГН, личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН) или служебен номер от регистъра на Националната агенция за приходите на физическото лице;

8. открити платежни сметки в страната и в чужбина (номер на сметка, име на доставчика на платежни услуги, водещ сметката и бизнес идентификационен код);

9. данни за интернет страница или софтуер, вкл. мобилно приложение за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и/или услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути;

10. описание на дейността, която заявителят възнамерява да извършва;

11. държави, на чиято територия заявителят възнамерява да предлага своите услуги;

12. информация и данни дали заявителят е дружество с трансгранична дейност, или част от трансгранично предприятие по смисъла на Окончателните насоки относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари).

(3) При промяна на данните или обстоятелствата по ал. 2, т. 3, 4, 6 и 8 - 12 физическите лица, вкл. едноличните търговци, юридическите лица или други правни образувания са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Промяната на обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 2 и 5 се установява служебно.

(4) В публичния регистър се вписват:

1. обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 2, 7 и 9;

2. номер и дата на удостоверението за вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

(5) Предоставените от физическите лица, включително едноличните търговци, юридическите лица и други правни образувания данни и обстоятелства са служебна тайна с изключение на тези по ал. 4.

Чл. 3. Всички документи, представени в Националната агенция за приходите във връзка с вписването в публичния регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, образуват партидата на физическото лице, включително едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание, която се води в електронна форма и се съхранява пет години след заличаване на вписването по тази наредба.

Чл. 4. (1) Публичният регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, се води от служители по вписването, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(2) Вписването в публичния регистър се извършва в 14-дневен срок от постъпването на заявлението или от отстраняването на недостатъка по чл. 5, ал. 1.

Чл. 5. (1) В случай че заявлението за вписване не отговаря на установената форма или в него не се съдържа информацията по чл. 2, ал. 2, служителят по вписването писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от приемане на заявлението. Уведомяването се извършва на посочения от физическото лице, включително едноличния търговец, юридическото лице или друго правно образувание електронен адрес чрез използване на квалифициран електронен подпис.

(2) В 7-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 1 заявителят е длъжен да представи необходимата информация или да отстрани посочения от служителя по вписването недостатък.

Чл. 6. (1) Не се извършва вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, когато:

1. не е представена изискуемата информация или представената информация е непълна, противоречива или невярна;

2. през последните две години преди датата на подаване на заявлението на лицето е била налагана санкция по чл. 116, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и/или по чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма с влязло в сила наказателно постановление.

(2) Заявителят се уведомява писмено за отказа за вписване. Уведомяването се извършва на посочения от лицето електронен адрес чрез използване на квалифициран електронен подпис.

Чл. 7. (1) Когато е налице основание за вписване на лице в публичния регистър, представена е цялата информация и е заплатена таксата по чл. 9а, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, служителят по чл. 4, ал. 1 извършва съответното вписване, а изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава удостоверение за вписване съгласно приложение № 2.

(2) При промяна на наименованието, седалището или адреса на управление на вписаното физическо лице, включително едноличен търговец, юридическо лице или друго правно образувание или на данните за лицата, които го представляват, служебно се извършва ново вписване и се издава ново удостоверение, за което се уведомява лицето по реда на ал. 4.

(3) При промяна на данните по чл. 2, ал. 2, т. 9 се извършва ново вписване, без да се дължи заплащане на таксата по чл. 9а, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(4) Удостоверението за вписване се съставя като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, за което се уведомява вписаното лице на посочения от него електронен адрес и се прилага към неговата партида.

Чл. 8. (1) Вписването в регистъра се заличава по искане на вписаното лице, когато:

1. е взето решение за прекратяване на дейността на лицето по предоставяне по занятие на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и като доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги;

2. е взето решение за прекратяване на юридическото лице или друго правно образувание;

3. лицето е поставено под запрещение.

(2) В 7-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1 вписаното лице уведомява Националната агенция за приходите. За обстоятелството по ал. 1, т. 4 уведомяването се извършва от законен представител на физическото лице, като срокът започва да тече от връчване на законния представител на решението за поставяне под запрещение.

(3) Вписването в регистъра може да бъде заличено по реда на чл. 125 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, когато на лицето е наложена санкция по чл. 116, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и/или по чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

(4) Вписването в регистъра се заличава служебно:

1. ако се установи, че регистрацията и промените по нея са извършени въз основа на непълна, противоречива или невярна информация;

2. лицето е заличено от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и регистър БУЛСТАТ;

3. при смърт на лицето.

(5) При заличаване от регистъра издаденото удостоверение за вписване се обезсилва.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Виртуални валути" са виртуалните валути по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

2. "Доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги" е доставчикът по смисъла на § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Всички лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, са длъжни да подадат заявление за вписване в регистъра по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в двумесечен срок от влизането на наредбата в сила.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и 4