Неизпълнение на задължение за предоставяне на отчети по държави или изготвяне на документация за трансферно ценообразуване

Чл. 278 а 

(5) Лице, което не изготви местно досие по глава осма "а", се наказва с имуществена санкция до 0,5 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията. За целите на изречение първо при предоставяне или получаване на заем общата стойност на сделката е неговият размер. Счита се, че местното досие не е изготвено, когато същото не е представено при поискване от орган по приходите в определения от него срок.

(6) Лице, което не разполага с обобщено досие по чл. 71г, когато е задължено за това, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(7) Лице, което посочи неверни или непълни данни в документацията за трансферно ценообразуване по глава осма "а", се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 лв. до 5000 лв.

(8) При повторно нарушение по ал. 5 - 7 се налага имуществена санкция в двоен размер.