Относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ

1.1.На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Последните са регламентирани в чл. 13 от ЗДДФЛ. Визираните в запитването доходи не са включени в обхвата на необлагаемите, поради което във връзка с получаване на същите е необходимо да се има предвид следното:

1.2 Посредничество при търгуването на финансови инструменти от чуждо име и за чужда сметка и получаване възнаграждение, което е  част, процент от печалбата, може да се квалифицира като дейност извършвана от брокер на финансови инструменти.

1.3 Съгласно българското законодателство, брокерът е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено сключва сделки с финансови инструменти за собствена сметка на инвестиционния посредник или за сметка на негови клиенти на регулиран пазар или извън него. Това определение е заложено в ал. 2 на чл. 1 от Наредба № 7/05.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да  отговарят физическите лица, които  по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност./заглавието е изменено- ДВ.бр.70/2015 г./

1.4 С оглед на така изложеното, като физическо лице извършвате професионална дейност в сферата на търговия с финансови инструменти, финансовите инвестиции и консултации. При условие, че не извършвате продажба на собствени акции, а действате като брокер/агент-посредник при сделките с финансови инструменти, възнаграждението, което получавате за услугата, ще се счита за доход от упражняване на свободна професия.

1.5 Когато физическите лица извършват стопанска дейност и не са търговци по смисъла на Търговския закон, за определяне на облагаемия им доход се прилагат разпоредбите на чл. 29 от ЗДДФЛ. Облагаемият доход се изчислява като придобитият от лицата доход се намалява с фиксиран процент разходи, в зависимост от извършваната дейност.

1.6 На основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ за доходите от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения нормативно признатите разходи за дейността са в размер на 25 на сто. По смисъла на § 1. т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ лица, упражняващи свободна професия са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;б) не са регистрирани като еднолични търговци;в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Следователно, ако Вие отговаряте на всички условия, изброени в цитираната разпоредба, следва да се считате за лице, упражняващо свободна професия по смисъла на данъчния закон.Доходите, реализирани от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, подлежат както на годишно, така и на авансово облагане.

1.7 На основание чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ,лице придобило доход от стопанска дейност по чл. 29 от същия закон,дължи авансов данък  върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. За дата на придобиване на доходите се приема една от посочените в чл. 11 от ЗДДФЛ дати. Доходът се смята за придобит на датата на плащането – при плащане в брой; на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода или на получаването на чека - при безналично плащане или получаването на престацията за непаричен доход.

1.8 При получаване на доходи през годината, за същите се дължи авансов данък на тримесечие. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ, вноската на авансовия данък се дължи до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. В същия срок се подава и декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. Авансова вноска на данъка не се дължи за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на физическото лице.Годишна данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Към декларацията се попълва и подава приложение № 3 „Доходи от друга стопанска дейност“. Други документи не се прилагат. Длъжни сте да съхранявате всички документи за получените доходи и свързаните с тях други документи, документиращи извършваната дейност, индивидуализиращи вида и характера на дейността и възникналите правоотношения с контрагентите и възложителите. Задължението и сроковете за съхраняване на документи и информация е регламентирано в чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

1.9 В регистър БУЛСТАТ на основание чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър Булстат /ЗРБ/  се вписват физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност. Заявлението за вписване се подава в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицата по чл. 3. За лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 срокът по ал. 1 тече от започването на дейността, съответно от наемането на физически лица, закупуването на имота или промяната в обстоятелствата по чл. 7, ал. 2. Субектите по      чл. 3 от ЗРБ посочват задължително кода по БУЛСТАТ в документите, с които участват в документооборота.