Правомощия и информация

Съгласно разпоредбите на чл. 12 от ДОПК

 

(1) Органът по приходите при спазване на разпоредбите на този кодекс:

 1. извършва проверки и ревизии;
 2. установява административни нарушения;
 3. налага административни наказания;
 4. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;
 5. проверява отчетността на контролираните обекти;
 6. проверява счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство;
 7. изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство; изисква заверени копия на писмените документи и заверени разпечатки на данни от технически носители;
 8. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки, както и сметките от други доставчици на платежни услуги в страната и в чужбина;
 9. установява притежаваните имущества, парични средства и материални ценности, вземания и книжа;
 10. извършва предвидените от този кодекс действия за обезпечаване на доказателства, включително запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини и други подлежащи на контрол обекти;
 11. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения, документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, необходими за осъществяване на контролната дейност;
 12. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред, предвиден в закон;
 13. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз основа на които са извършени;
 14. изисква писмени обяснения;
 15. възлага експертизи и ползва специалисти;
 16. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е предвидено със закон.

(2) Орган по приходите, оправомощен да извършва фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, при спазване на разпоредбите на този кодекс освен правомощията по ал. 1 има и следните правомощия:

 1. да спира транспортни средства на фискални контролни пунктове;
 2. да изисква и извършва проверка на документите, придружаващи стоката, включително за наличието на уникален номер за превоза;
 3. да извършва проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването ѝ, включително за съответствие с предварително декларираните данни;
 4. да изисква представянето на документ за самоличност от водача на транспортното средство;
 5. да изисква от водача на транспортното средство да декларира данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за датата и мястото на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на разтоварване/получаване, в случай че липсват документи, документите не съдържат тези данни или липсват данни за предварително деклариране на превоза на стоката;
 6. да поставя и отстранява технически средства за контрол на транспортното средство, с което се превозва стоката;
 7. да получи достъп до мястото на получаване/разтоварване на стоката (обект, склад, помещение, съоръжение, резервоар и други места за съхранение) и да присъства по време на разтоварването на стоката;
 8. да изисква присъствието на купувача/получателя или на упълномощен от него представител при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/разтоварването ѝ;
 9. да изисква обезпечение при условията на този кодекс.

(3)  Транспортни средства могат да бъдат спирани само от органи по приходите, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(4) (Публичният изпълнител при спазване на разпоредбите на този кодекс:

 1. налага мерки за обезпечаване на публични вземания и извършва действия по събирането им;
 2. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;
 3. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки, както и сметките от други доставчици на платежни услуги в страната и в чужбина;
 4. установява притежаваните имущества, парични средства и материални ценности и вземания;
 5. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения, документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, необходими за обезпечаване или събиране на публичните вземания;
 6. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред, предвиден в закон;
 7. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз основа на които са извършени;
 8. изисква писмени обяснения;
 9. възлага експертизи и ползва специалисти;
 10. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е предвидено в закон;
 11. установява административни нарушения;
 12. налага административни наказания.

(5)  Контролът по ал. 1 - 4 се извършва само в обекти, в които се осъществява стопанска дейност или управление на стопанска дейност - производствени помещения, магазини, складове, транспортни средства, офиси, кантори, канцеларии и други подобни, както и в помещения и места, където се съхраняват материални ценности, парични средства и счетоводни, търговски и други документи или носители на информация, свързани с дейността на контролираните лица.

(6)  Правилата на чл. 7, ал. 1 и чл. 8 не се прилагат за органи по приходите или публични изпълнители, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощен от него заместник изпълнителен директор. Правомощията на органите по приходите по ал. 2 се осъществяват на територията на цялата страна независимо от компетентността по чл. 8.

(7)  Местоположението на фискалните контролни пунктове се определя със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите след съгласуване с Агенция "Пътна инфраструктура", която се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

(8)  При осъществяването на правомощията по ал. 1 - 4 по отношение на адвокати и нотариуси се прилагат разпоредбите на Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

(9) За целите на административното сътрудничество и обмена на информация по глава шестнадесета, раздели IIIа, IV, V и VI / от ДОПК/органът по приходите освен правомощията по ал. 1 има право на достъп до:

 1. информацията, документите и данните, събирани по реда на глава втора от Закона за мерките срещу изпирането на пари и съхранявани по реда на глава трета, раздел I от същия закон, включително информацията, документите и данните за отделните сделки и операции;
 2. информацията, механизмите и процедурите за прилаганите мерки за комплексна проверка по реда на глава втора от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и до вътрешните правила, политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари по глава осма, раздел I от същия закон;
 3. информацията и данните за действителните собственици, с които разполагат лицата по чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и до информацията и данните по чл. 63, ал. 4 от същия закон, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.
 • данъчната и осигурителна информация по смисъла на чл. 72- чл.75 от ДОПК;
 • информация за всяка новооткрита банкова сметка от всяко лице-  чл.25,ал.1 от Закона за националната агенция по приходите;
 • Националната агенция за приходите създава и съхранява досие, в което се съдържат всички документи, сведения и данни за лицето по: регистрацията, подадените декларации и всички други носители на информация, кореспонденцията с органите на Националната агенция за приходите, актовете и документите във връзка с извършени действия и друга намираща се в агенцията информация;
 • информация за документацията за трансферно ценообразуване.Това  включва изготвянето на местно  и обобщено досиета от както от местните юридически лица и чуждестраните юридически лица осъществяващи стопанска дейност на териториятана страната,така и едноличните търговци определящи облагаемия со доход по реда на чл.26 от ЗДДФЛ.  / арг. чл. 71а—71 ж от ДОПК/;
 • разбира се органа по приходите има достъп до информация съгласно разпоредбите ,както в ЗДДС,ЗДДФЛ и ЗКПО,така и в други законови и подзаконови нормативни актове;

 

Целта на изложеното до тук е да обърна внимание,че при извършване на данъчни проверки и ревизии органа по приходите разполагат  на практика с всички възможности  за събиране на информация за ревизираното лице,с оглед което препоръчвам на задължените лица по смисъла на чл. 14 от ДОПК да извършват навременни консултации с данъчен адвокат и / или счетоводител при решаване на възникнали данъчни казуси/ включително и във връзка с