Разпоредителни сделки по чл.15 от Търговския закон с дружества с установени публични задължения

ЗАБЕЛЕЖКА: Свързани лица по смисъла на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс – допълнителни разпоредби параграф 1,т.3 са : а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство; работодател и работник; съдружниците; лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество; лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. За целите на дял първи, глава осма "а" размерът на участието по буква "е" е 25 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас; лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото; лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество; лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;лицата, едното от които е търговски представител на другото;лицата, едното от които е направило дарение на другото; лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните и др.

 

Не препоръчвам извършването на розпоредителни сделки с предприятия по смисъла на чл. 15 от Търговския закон, които имат установени публични задължения в големи / над 3000 лева / и особено големи размери / над 12 000 лева/.  С оглед разпоредбата на чл. 255а от Наказателния кодекс. (1) Който избегне установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери чрез преобразуването на търговско дружество или друго юридическо лице, чрез извършване на сделка с търговско предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до десет хиляди лева.(2) Когато данъчните задължения са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или цялото имущество на виновния.(3) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното или неплатеното данъчно задължение бъде внесено в бюджета заедно с лихвите, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева. .Наред с това следва да се отбележи ,че управителя/ който е в много от случайте е и собственик на предприятието/ в качеството му на трето лице съгласно разпоредбата на чл. 19 ,ал.1 и 2 от ДОПК отговаря за непогасените данъчни задължения на дружеството.