Съпоставка на притежаваните имущества и направените разходи с получените доходи

Извършване на съпоставка

Извършването на съпоставка между стойността на имуществото на задължено лице и направените от него разходи и декларираните и/или получени от него доходи може да се извърши както в хода на ревизионно производство, така и при извършване на проверка. В случай, че не се открие несъответствие в рамките на извършваната проверка, не следва да се открива ревизионно производство спрямо проверяваното лице.

Съпоставката на притежаваните имущества и направените разходи с декларираните и/или получени доходи се извършва по години въз основа на събраните доказателствени средства и с оглед на всички факти и обстоятелства, установени за периода от обхвата на проверката или ревизията, с оглед определяне на годишната данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ.

В тази връзка при извършване на проверка е необходимо да се изискат от лицето данни за наличните парични средства, имущество, вземания и задължения, както и техния произход, за целия проверяван период. При установяване на наличните парични средства органът по приходите задължително изисква данни от лицето за разполагаема сума парични средства, в брой към началната и крайната дата на съответния период. В случай, че информацията, представена от лицето за сумите в началото на периода съдържа сведения, че техния размер надхвърля 5000 лв., то за да приеме органът по приходите, че лицето действително е разполагало с тези средства, същото следва да представи към писмените обяснения доказателства, обосноваващи произхода им. Когато претендираната от лицето парична сума в брой към началото на периода е в значителен размер и е документално доказана от лицето, органът по приходите извършва анализ съобразно наличната информация в базите данни на НАП дали сумата не е изразходвана от лицето за закупуване на имущества (недвижими имоти, МПС и др.) и извършени покупки на значителна стойност, както и дали не е предоставена под формата на заем на трети лица.

В случай, че лицето не е представило  доказателства или въобще не е представило информация за наличните суми в началото на съответния период органът по приходите приема, че лицето е разполагало със заявената от лицето наличност към началото на периода, но не повече от 5000 лв. При установяване на наличните парични средства следва да се има предвид нормата на чл. 164 от ГПК и съответно възможността да се докажат получени парични средства в случаите, когато не е необходим писмен акт като форма на доказване на сделката чрез декларация по реда на чл. 34 от АПК, изходяща от съответните лица, участници в правната сделка.

При извършване на паралелни проверки/ревизии на съпрузи, органът по приходите следва да извършва анализ и съпоставка отделно за всеки един от съпрузите, при съобразяване с изложеното в частта от настоящия Наръчник, касаеща установяването на имущественото състояние при наличие на сключен граждански брак. Възможна е хипотеза, при която в производствата е установено несъответствие между стойността на имуществото и направените разходи и декларираните и/или получени доходи при единия от съпрузите, докато при другия такова несъответствие не е установено. В тези случаи органът по приходите следва да изиска писмени обяснения относно това дали съпругът, при който не е установено несъответствие, е поемал разходи на другия съпруг, както и дали му е предоставял средства, които са използвани при извършваните от него разходи, придобиване на имущества и т.н.