Сделки с ценни книжа

1. Физическо лице е сключили трейдинг споразумение с фирма на  Н –остров/ със седалище извън ЕС/, която няма VAT номер за Европейския съюз и се занимава с търговия на финансови инструменти на американските борси. Фирмата му е предоставила акаунт, с неин собствен капитал, чрез който то търгувате на борсите от нейно име и за нейна сметка. Търговията е само на ценни книжа-акции. Не търгувате  с валута и криптовалути. Ежемесечно Ви се изплаща процент от реализираната печалба.

 

2. Лицето не е  служител, собственик, клиент или член на съответната компания. Няма възложен конкретен резултат, определен брой сделки и др. Само преценявате и избира кои финансови инструменти да бъдат купувани и продавани. Нямате трудови правоотношения с фирмата.

 

Въпросите разгледани по- долу са ,както следва:1. Как се декларирате доходите от тази дейност? Налице ли е право на НПР?  2. Как да се осигурявате и за какво? Трябва ли да се осигурявате за друго освен по ЗЗО?  3.  След достигане на прага за регистрация, по кой ред следва да се регистрирате по ЗДДС? Извършваната дейност счита ли се за освободени доставки?