Установяване на имущественото състояние при сключен граждански брак

Съгласно Семейния кодекс има три режима на имуществени отношения - режим на общност, режим на разделност и договорен режим. Изборът на един от тях не е еднократен - съпрузите могат да правят промяна по време на брака. За да се определи точното имуществено състояние на задълженото лице при сключен граждански брак, следва да се изиска информация от централизирания „Регистър на имуществените отношения на съпрузите“, воден от Агенцията по вписванията. В него се съдържат данни за съпрузите, номера на акта за граждански брак, режима на имуществена общност, както и се вписват сключените брачни договори. Брачните договори се съхраняват при длъжностните лица по гражданското състояние в съответната община, където е сключен гражданския брак.

Режим на съпружеска имуществена общност (СИО)

При СИО вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на съпрузите, независимо от това на чие име са придобити. Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството, и се предполага до доказване на противното.

При установено имущество, обект на СИО, органът по приходите трябва да изследва приноса на страните за придобиване на общото имущество. Целта на изследването е да се установи стойността на конкретния материален принос на всеки от съпрузите за придобиване на това имущество. При условие, че не може да се установи конкретният принос, установените факти и обстоятелства не кореспондират с обясненията на задължените лица или не се кредитират представените от лицата доказателства, приносът за придобитото имущество следва да се определели съгласно идеалните части в придобитото имущество. Когато е налице СИО, макар и тя да е бездялова, идеалната част е ½. Съответно, когато в резултат на това изследване се установи несъответствие между притежаваното имущество и декларираните и/или получените от другия (неревизиран) съпруг доходи, ревизионно производство може да бъде образувано и спрямо него, ако при извършената проверка за съпоставка на притежаваните имущества и направените разходи с декларираните и/или получени доходи е установено несъотвествие.

При режима на СИО лично имущество са следните вещни права:

  • вещните права, придобити преди брака;
  • правата, придобити по време на брака по наследство и по дарение;
  • движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят;
  • вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.
  • вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество, а когато те са придобити отчасти с лично имущество, лично притежание на съпруга е съответната част от придобитото, освен ако тази част е незначителна;

Лично имущество на всеки от съпрузите са и всички права, които нямат характеристика на вещни, напр. влогове, банкови сметки, вземания, доходи от хазарт и т.н.

Режимът на СИО се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали друг режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени.

Съпружеската имуществена общност се прекратява:

  • с прекратяването на брака;
  • по време на брака, по съдебен ред, когато важни причини налагат това, когато съпрузите изберат режим на разделност, когато съпрузите сключат брачен договор;
  • с влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност срещу съпруг - едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник.

При прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни, освен ако при развод съдът определи на един от съпрузите по-голям дял.

 

Режим на имуществена разделност

Режимът на разделност предвижда всеки от съпрузите да запази за себе си придобитото по време на брака (правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание). Когато единият съпруг е предоставил на другия своя вещ за ползване, при липса на противна уговорка, ползващият дължи само плодовете, които са налице към датата на писменото им поискване.

Разходите за задоволяване на нуждите на семейството се поемат от двамата съпрузи.

За задължения, поети за текущите нужди на семейството, съпрузите отговарят солидарно.

 

Договорен режим (брачен договор)

При този режим съпрузите се договарят кой какво ще придобие, независимо кой го е купил. Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака - от деня на сключване на договора или от др. дата, определена в него. Изискуемата му форма е писмена с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

При разваляне на брачен договор (вкл. частично) по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, развалянето има действие за в бъдеще.

За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага режима на СИО.