Установяване на направените от лицето разходи

При определяне на имущественото състояние на физическото лице се изследват и установяват и направените от него разходи. Те могат да бъдат например:

  • разходи за издръжка и живот;
  • разходи за почивки и развлечения;
  • разходи за охрана;
  • разходи за плащания на данъци, осигурителни вноски, такси и мита;
  • разходи за козметични и други медицински разноски;
  • разходи за платени погасителни вноски по договори за лизинг, внесени суми по застраховки, отпуснати кредити или за погасяване на заеми и лихви по тях;
  • разходи за обучение и лечение на лица в страната и в чужбина;
  • разходи за пътувания и почивки в страната и в чужбина;
  • разходи за закупуване на луксозни вещи, произведения на изкуството, антикварни предмети и др. на значителна стойност.

 

Следва да се вземат предвид също така и разходите, направени от лицето за придобиване на дялове и акции от дружества (както при тяхното учредяване, така и впоследствие), както и направени допълнителни парични вноски в дружества.Тези разходи, дори и в режим на СИО, са лични разходи на извършилия ги съпруг.

Установяването на многократни пътувания в чужбина в едно направление и/или краткотрайни пътувания в различни държави може да бъде индикатор за наличие на бизнес интереси или наличие на финансови средства в банкови или други институции на съответната страна.

Освен разходите за издръжка и живот на проверяваното/ревизираното лице следва да се имат предвид и извършените разходи за издръжка в полза на трети лица, в т.ч. в полза на членове на домакинството на проверяваното/ревизираното лице по смисъла на § 1, т. 2 от ДОПК.

В случаите, когато лицето доказва доходи от хазарт е необходимо да се вземат предвид и разходите за извършените залози за участие в хазартни игри.

В хода на производството от лицето следва да се изиска информация и документи, удостоверяващи направените от него разходи. Документите за направените от лицето разходи могат да бъдат разнообразни в зависимост от характера на самите разходи - фактури, разписки, платежни нареждания и т.н.

За стойност на направените разходи се приема стойността, посочена в съответния документ, когато такъв съществува. Когато стойността на разходите е в чуждестранна валута, тя се преизчислява в лева по курса на БНБ към датата на извършването им, посочена в съответния документ.

За разходи за издръжка и живот и техния размер се вземат предвид събрани в хода на производството  данни и документи за такива разходи, без да се вземат предвид статистически данни от НСИ.

Съгласно чл. 116 от ДОПК в случай че за установяване на задълженията на ревизираното лице е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства извън територията на страната, задължение на ревизирания е да представи доказателства за изясняването им. Иначе казано, когато лицето твърди осъществяването на определени факти и обстоятелства извън територията на Република България, то следва да представи доказателства, свидетелстващи за тях. Когато ревизираното лице не изпълни това си задължение, органът по приходите има право да установи пазарните цени, респективно разходите на лицето въз основа на достъпна информация или доказателства. Следователно ако лицето е пътувало в чужбина, но липсват документи за направените разходи или лицето не е представило други доказателства за размера на разходите си, при наличие на информация за пътуване в чужбина, организирано от туроператор, следва да се извърши насрещна проверка за установяване на заплатените суми за пътуването. Могат да се ползват и всякакви други доказателства, достъпни за органа по приходите - обобщени данни за разходите на лицата, ценови оферти на хотели, на превозвачи и други подобни.

Информация за платените от лицето разходи може да се получи от самото лице, а също и от доставчиците на комуникационни и комунални услуги – относно разходите за отопление, електрическа енергия, ВиК и комуникации; от Главна дирекция “Гранична полиция” към Национална служба “Полиция” на МВР – относно пътуванията в чужбина; от лизинговите компании – за направените лизингови вноски; от съответните учебни заведения – за разходите за обучение, както и от други източници, съдържащи информация за извършени от лицето разходи. За установяване на извършените от проверяваното лице покупки следва да се извърши проверка и в базата данни с информация от дневниците за продажби на регистрираните по ЗДДС лица.

Когато информация за пътуванията на лицето не е налична при Главна дирекция “Гранична полиция” тя може да се получи от други източници – напр. от превозвачи за издадените от тях документи по повод осъществени от ревизираното лице пътувания.

По отношение на установяването на налични недвижими и движими имущества в други страни следва във всеки конкретен случай да се подходи съобразно очакванията за налично имущество и съобразно законодателството на чуждата страна с оглед избиране на подходящ метод за установяване на собствеността на лицето в тази страна.