Установяване на получените (придобитите) от лицето доходи

Данни за получените (придобитите) от лицето доходи следва да се извлекат от подадените декларации и данни от задължените лица. Необходимо е да се изследват всички доходи, за които е постъпила информация, включително доходи освободени от данъчно облагане или доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, алтернативни данъци или данък при източника по реда на ЗКПО, или патентен данък по реда на ЗМДТ.

 

Най-общо получените (придобитите) от физическото лице доходи могат да бъдат определени като облагаеми и необлагаеми. Облагаеми са доходите от всички източници придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон, доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ или с окончателен данък по реда на ЗКПО, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.

Когато лицето извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, без да е регистрирано като ЕТ, облагането на доходите от тази дейност се извършва по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ (чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ). В този случай доходът се облага като лична собственост на съпруга – търговец (Тълкувателно решение на ВКС № 2 от 21.12.2001 г. по гр.д. № 2/2001 г.), освен ако се установи, че и двамата съпрузи са действали като търговци.

 

Органът по приходите изследва вида и източниците на доходите според класификациите и дефинициите, дадени в разпоредбите на материалния данъчен закон. Информация, относима към определяне размера на получените от лицето доходи, може да се получи от:

подадените от лицето данъчни декларации за получени доходи през съответната година;

 

декларация образец № 1, която се подава по реда на Наредба Н-8/2005 г. на министъра на финансите от работодатели, осигурители, техни клонове и поделения, осигурителни каси и самоосигуряващи се лица за осигурените лица и съдържа данни за облагаемия доход от трудови правоотношения и за осигурителния доход;
справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица, подадена за съответната година от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи;
административно сътрудничество чрез обмен на информация и данни от други държави;
информация от държавни органи и институции – напр. субсидии, изплащани от ДФ „Земеделие“, приходи от продажба на недвижимо имущество от Агенция по вписванията и т.н.;
други източници на информация.

 

Необходимо е да се има предвид, че в ЗДДФЛ не се съдържа определение или легална дефиниция на понятието „доход“, като видовете доходи, в зависимост от източника им, са изброени в чл. 10 от ЗДДФЛ. Освен това в ЗДДФЛ изрично са регламентирани доходите, които не подлежат на данъчно облагане или са освободени от облагане, както и какво не се счита за доход (чл. 13 и чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ). В данъчното законодателство и в частност ЗДДФЛ отделните източници на доходи не са изчерпателно изброени, поради което законодателят изрично е въвел общия принцип, според който подлежат на облагане доходите от всички източници, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон (чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ). Съгласно разпоредбата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ брутната сума на доходите, придобити от задължените лица през данъчната година от всички други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или с окончателни данъци по реда на ЗКПО, се третира за данъчни цели като облагаем доход. Органите по приходите е необходимо да изследват източника на облагаемия доход, респ. следва обосновано да отхвърлят вероятността доходът на ревизираното лице да е получен от изрично изброените в чл. 10, ал. 1 от ЗДДФЛ източници – напр. от трудови правоотношения, стопанска дейност (стопанска дейност като едноличен търговец, упражняване на свободна професия или занаятчийска дейност, дейност като земеделски стопанин, извънтрудови правоотношения и т.н.), наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на движимо или недвижимо имущество, други доходи, конкретно посочени в чл. 35, точки от 1 – 5 от ЗДДФЛ.

 

Когато се установи, че доходът не може да бъде причислен към изброените конкретни видове доходи, същият следва да се третира като доход от други източници по смисъла на  чл. 35, т. 6  от ЗДДФЛ. Така например, когато доходът на ревизираното лице (или част от него) вероятно е придобит вследствие на незаконна дейност, това  обстоятелство е относимо за определяне на източника на дохода като такъв, който попада в категорията на т.нар. „други източници на доходи по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, доколкото не попада в изрично изброените източници на доходи в чл. 10, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

Следва да се има предвид, че в чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ попадат и доходи, чиито източник не е установен в хода на производството, предвид посочения по-горе общ принцип на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ.  

 

Датата на получаване (придобиване) на дохода се определя съобразно разпоредбите на материалния данъчен закон в редакцията, действаща за съответната година, и се удостоверява със съответния платежен документ или друг документ, удостоверяващ датата на придобиване на дохода.

 

Размерът и датата на получаване на доходите, за които липсва документ (напр. доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция, доходи от наем и др.), се определят съобразно наличните косвени доказателства, събрани от органите по приходите по време на проверката или ревизията. В тези случаи може да бъде възложена и експертиза по реда на ДОПК  с цел установяване размера на предполагаемия доход от съответния вид дейност.

 

Ако проверяваното лице упражнява дейност като едноличен търговец следва да се извърши проверка в счетоводството на предприятието му за получени или предоставени от лицето парични средства (в брой или по банков път) в качеството му на собственик на едноличния търговец, които следва да бъдат отчетени при проверката за съответствие между декларираните и/или получени доходи и стойността на придобитото от лицето имущество. Формираната счетоводна печалба от дейността на лицето като едноличен търговец не следва да намери отражение като източник на доход при извършване на тази съпоставка, тъй като печалбата не представлява реален паричен доход, получен от физическото лице.

Проверка със същата цел се извършва и в случаите, когато лицето има участие в търговски дружества.

 

Проверка относно спазване на счетоводното законодателство се извършва и ако проверяваното лице упражнява дейност като регистриран земеделски стопанин и се облага по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ, като се има предвид, че в тези случаи физическите лица се приравняват на еднолични търговци.

 

Когато лицето е обявило доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и други подобни суми от дялови участия, се извършва съпоставка с информацията от подадените справки за изплатени доходи по чл. 73, ал 1 от ЗДДФЛ за съответната година. При установяване на несъответствие се извършва насрещна проверка при платеца на дохода за установяване на реалния размер на получения доход. Важно е освен това да се има предвид, че дивидентите се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, а ликвидационните дялове и сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата – за данъчната година на начисляването им. От друга страна, датата на придобиване на тези доходи се определя по общия ред на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ. Това означава, че е възможно да има разминаване между годината на придобиване на посочените доходи и годината, за която те са описани в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Точната датата на придобиването им от физическото лице следва да се установи като се извърши насрещна проверка при платеца на дохода.

 

Когато размерът на установените доходи на лицето превишава прага за задължителна регистрация по ЗДДС, органът по приходите преценява наличието на условия за задължителна регистрация по този закон и извършва необходимите действия съгласно утвърдените процедури за регистриране на лицето по инициатива на орган по приходите с акт за регистрация.

 

Съществуват и множество случаи на реализиране на доходи в резултат на редовно осъществявана дейност от лица, които не са се регистрирали като търговци и не са водили счетоводна отчетност за осъществяването й, но са достигнали прага за регистрация по ЗДДС и следва да бъдат регистрирани - например покупко-продажба на МПС или други вещи,  строителство и продажба на имоти и  др.