Установяване на притежаваните от лицето парични средства, ценни книжа и дялове

Паричните средства включват парични средства  в национална и в чуждестранна валута в брой или в банкови сметки в страна и чужбина.

Ценните книжа могат да бъдат безналични (прехвърлими права) или налични ценни книжа (документи, материализиращи прехвърлими права), като например:

  • акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акциите в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции;
  • облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа;
  • други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели.

 

Освен дялове в търговски дружества задълженото лице може да има и участия в неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност в страната и в чужбина.

Документи, удостоверяващи притежаваните от лицето парични средства, могат да бъдат: извлечения от банковите сметки за движението и остатъците по тях, договори за получени/предоставени кредити или парични заеми, разписки, митнически декларации за внесени от чужбина парични средства в брой и др.

Датата на получаване на паричните средства е датата, посочена в съответния документ, удостоверяващ получаването на паричните средства от съответното физическо лице (при получаването им в брой), съответно датата на заверяването на сметката на получателя или датата на получаването на чека (при безналично плащане). Датата на получаване на паричните средства се определя по този начин, включително когато паричните средства са получени от трето лице.

Информация за притежаваните парични средства може да се получи от лицето, от търговските банки в страната (по реда на Закона за кредитните институции - със съгласието на клиента или по решение на съда), от Агенция “Митници”, от данъчни администрации на други страни по линията за обмен на информация съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), от събрани доказателства от прокуратурата, следствието или МВР (включително и по линията на международния полицейски обмен) и др.

При предположения за притежавани от лицето пари в брой и други ценности, съхранявани в трезори, разкриването на съдържанието на трезора се извършва по реда за разкриване на банковата тайна съгласно Закона за кредитните институции - със съгласието на клиента или по решение на съда.

В случаите, когато лицето не е посочило наети от него касети в трезори и същевременно е получена информация от банкови институции за налични такива, е налице възпрепятстване извършването на проверка/ревизия и следва да се приложи реда за разкриване на банкова тайна.

Когато паричните средства са в чуждестранна валута, същите се преизчисляват в левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.

При плащане в натура, полученото се остойностява в български левове към датата на придобиването му по пазарна цена.

При деклариране на голяма наличност на парични средства в брой, в т.ч. и от заеми, следва да се изиска информация за тяхното съхраняване и да се извърши проверка относно истинността на декларираните от лицето данни.

Стойността на притежаваните ценни книжа е цената, платена от физическото лице при тяхното придобиване.

Стойността на притежаваните дялови участия е стойността на действително платените парични средства при придобиването им.

Когато дяловите участия са придобити чрез непарична (апортна) вноска, за целите на данъчното облагане е необходимо да се установи цената, заплатена от лицето при придобиване на вещта, предмет на апорта, ако тя е придобита през проверявания/ревизирания период. Ако няма документ, който доказва цената, заплатена от лицето за придобиване на вещта, предмет на апорта, за цена на придобиване на дяловете се приема стойността, определена от назначените от съда вещи лица, освен ако вещта не е придобита чрез наследство, дарение или друг безвъзмезден начин. Ако пред органа по приходите  възникнат съмнения относно съответствието на оценката на вещите лица с пазарната стойност на апортираното имущество, следва да се възложи експертиза за нейното установяване.

Информация за притежаваните ценни книжа и участия може да се получи от лицето, от Централния депозитар (за публично предлаганите акции), от инвестиционен посредник (по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - за факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и за пари на клиенти на инвестиционния посредник, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна), от търговския регистър, от регистър БУЛСТАТ, от регистрационната база данни на НАП, от данъчни администрации на други страни по линията за обмен на информация съгласно СИДДО, от събрани доказателства от прокуратурата, следствието или МВР (включително и по линията на международния полицейски обмен) и др.