Установяване на притежаваното от лицето движимо имущество

1. Движимите имущества могат да бъдат пътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, обзавеждане, колекционерски предмети, произведения на изкуството, бижута, изделия от благородни метали и други ценности.

2. Документите за придобиване на превозни средства най-често са фактура и/или договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подписите.

3. Документите за придобиване на колекционерски предмети и произведения на изкуството могат да бъдат фактура и/или договор за покупко-продажба, документи за участие в търг или аукцион, документи за дарение, наследство и други.

4. Документите за придобиване на бижута, изделия от благородни метали и други ценности могат да бъдат различни в зависимост от характера на съответната вещ.

5. В случаите на покупко-продажба стойността на придобитото движимо имущество е стойността, посочена в съответния договор, фактура или друг документ.  В случай, че орган по приходите установи наличието на документи, изходящи от страните по сделката, които документират заплащането на по-висока сума от цената, посочена в съответния документ, за стойност на придобиване се приема по-високата цена. При хипотезата на придобито имущество чрез покупко-продажба органът по приходите изследва наличието на свързаност между страните по сделката или на условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане. В тези случаи се прилагат разпоредбите на глава четвърта от ЗКПО във връзка с  чл. 77 от ЗДДФЛ.

6. В случай, че липсват документи за придобиване на движимото имущество, стойността на имуществото се установява чрез възлагане на експертиза по реда на ДОПК.  

Ако движимото имущество е било застраховано, информация за неговата стойност може да бъде получена и от съответния застраховател по реда за разкриване на застрахователна тайна.

7. Когато стойността на движимото имущество е в чуждестранна валута, същата се преизчислява в левове по курса на БНБ към датата на придобиване.

Датата на придобиване на движимото имущество е датата, посочена в съответния документ за придобиване. При липса на документи датата на придобиване следва да се определи въз основа на други косвени данни и факти, свързани с придобиването на вещите.

8. Информация за притежаваното движимо имущество може да се получи от проверяваното физическо лице, от Министерство на вътрешните работи - за притежаваните пътни превозни средства, от Министерство на транспорта (Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” и Изпълнителна агенция “Морска администрация”) - за притежаваните въздухоплавателни и водни превозни средства; от Агенция “Митници” - за внесените в страната движими имущества; от застрахователните компании - за застрахованото движимо имущество, от търговските банки и БНБ - за закупените изделия от благородни метали и от други източници на информация в зависимост от вида и характера на движимото имущество.

9. Информация за декларираните от лицата пред общинската администрация по ЗМДТ притежавани от тях превозни средства е достъпна през интранет страницата на НАП приложение „Справки за декларирани недвижими имоти и превозни средства“.

С цел спазване на принципа за обективност и безпристрастност органът по приходите би следвало да прилага, когато това е възможно, един и същи подход при определяне стойността на имуществото, както при придобиването му, така и при неговата продажба.