Вътрешни процедури

Предприемането на конкретно контролно действие - възлагане на ревизия или  проверка, се предхожда от т. нар. „процес по селекция“. Разграничават се два вида селекция – текуща и служебна.

  1. Текущата селекция се инициира от събития, които са от значение за установяване на дължимите данъци или осигурителни вноски, и се извършва в няколко случая, например: когато е подадена декларация с резултат данък за възстановяване или искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци и осигурителни вноски; при постъпили данни от обмен на информация от администрация на друга страна; неподадени справки-декларации по ЗДДС за няколко данъчни периода, при постъпил сигнал от външен източник и др.
  2. Служебната селекция се извършва когато е налице нормативно изискване за извършване на определено контролно действие. Такъв е случаят например, когато е отправено искане за извършване на ревизия или проверка от прокурор или следовател.
  3. Селекцията е процес, при който въз основа на наличните данни в базите, до които имат достъп органите на НАП, и след като се отчетат и специфичните характеристики на задължените лица, органът по селекция преценява и взема решение за необходимостта от предприемане на контролни действия , а именно възлагането на проверка или ревизия.В хода на селекцията се извършва анализ на данните в базите, до които имат достъп органите на НАП, като се отчитат и специфичните характеристики на задължените лица. За целта се използват широк кръг от показатели за подбор на лица за ревизии, в т.ч.:
  4. Общи показатели, приложими към всички задължени лица.Това са показатели, които се определят от цялостното поведение на задълженото лице, и са свързани с установени нарушения, резултатите от извършени ревизии от предходни периоди, наличие на неплатени данъчни и осигурителни задължения, вида на дейността, която осъществява задълженото лице и др.
  5. Специфични показатели. Тези показатели се прилагат към различните видове данъкоплатци и осигурители, както и в зависимост от спецификата на тяхната правно-организационна форма. Така например, когато органът по селекция решава дали да бъдат предприети контролни действия по отношение на предприятията, взема предвид специфични критерии, които се различават от тези за осигурителите.

 

При предприятията се разглеждат финансовите резултати от тяхната дейност, динамиката на приходите и разходите, преотстъпването на данък, взема се предвид и евентуално рисково поведение на фирмата, начина на финансиране на дейността и др.

За физическите лица (без ЕТ) се преценява наличието на значително несъответствие между общия размер на получените доходи и общия размер на извършените разходи за живот и придобиване на имущество.

При регистрираните по ЗДДС дружества се проследява наличието на данни за рисково поведение - наличие на дерегистрация по ЗДДС по инициатива на орган по приходите, установени несъответствия в дневниците за покупки и продажби, многократни запитвания от страна на чуждестранни данъчни администрации, търговия с рискови стоки и др.

Задължените лица, осигурители се проверяват за коректността на декларираните данни за наетите от тях лица. Също така проверява се динамиката на наетия персонал.

При самоосигуряващите се лица също се следи за несъответствие на декларираните от тях данни.